top of page
הצטרפות לעמותת WiSpace

אני החתום/מה מטה, מבקש/ת להצטרף כחבר/ה בעמותת Wispace לקידום מקצועי של נשים ישראליות בתחום החלל :

Contact information:

I am interested in helping or taking action to etablish the following:

אני הח''מ מבקש/ת להתקבל כחבר/ה בעמותת Wispace.

גילי מעל 21 שנים.

הנני מאשר/ת את נכונותם של הפרטים האישיים.

הנני מתחייב/ת למלא אחר הוראות תקנות העמותה ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה כפי שיתקבלו מעת לעת וגםאם לא קראתי את התקנון, הנני מאשר/ת ומצהיר/ה כי ניתנה לי ההזדמנות לקרוא את התקנון וכי אני מסכים/מה כי תקנון זה יחול עלי ויחייב אותי לכל דבר ועניין, בין היתר היות ובחרתי שלא לקרוא את התקנון מבחירתו החופשית.

ידוע לי, כי לא חלה עליי חובה חוקית למסור את הפרטים המצוינים לעיל והנני מוסר/ת אותם מרצוני ובהסכמתי וידוע לי כי באם יתגלה כי מסרתי פרטים לא נכונים במתכוון רשאית העמותה לבטל את חברותי ולא אהיה זכאי/ת להחזר דמי החבר.

 

עם שליחת טופס זה הריני מאשר\ת בזאת את הצטרפותי לעמותה:

תודה על הצטרפותך! אנו נחזור אלייך בהקדם האפשרי.

bottom of page